Veikla

rainbow

Misija

Užtikrinti vaikų poreikių ir tėvų lūkesčių tenkinimą, telkiant kūrybišką, atsakingą, profesionalią bendruomenę, orientuotąjį kokybišką vaikų ugdymąsi.

Vizija

Čia vaikystė laiminga, saugi, sveika ir aktyvi.

Tikslai ir uždaviniai

1.TIKSLAS:

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikių tenkinimas.

01.01. Uždavinys. Gerinti edukacinių paslaugų kokybę orientuojantis į Geros mokyklos veiklos aspektus, skatinant personalizuotą, savivaldį, interaktyvų, lankstų ir partnerišką vaikų ugdymąsi.

01.01.01. priemonė.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir „Sveikuoliai“ programų ugdymo turinio įgyvendinimas ir reflektavimas.

01.01.02. priemonė.

Įstaigos pedagogų mokymų, tėvų švietimo organizavimas ir idėjų sklaida.

01.01.03. priemonė.

Vaiko įtraukties didinimas organizuojant ugdymąsi.

01.02. Uždavinys. Įstaigos veiklos įsivertinimo procesų tobulinimas.

01.02.01. priemonė.

Įstaigos veiklos įsivertinimo sistemos atnaujinimas.

01.02.02. priemonė.

Tėvų įtraukties į įstaigos veiklos įsivertinimo procesus didinimas.

2.TIKSLAS:

Darželio edukacinės aplinkos tobulinimas.

02.01. uždavinys. Gerinti sanitarines higienos sąlygas darželyje.

02.01.01. priemonė.

Muzikos svetainės patalpų atnaujinimas.

02.01.02. priemonė.

San. mazgų iki magistralinio vamzdyno renovacija.

02 01.03. priemonė.

Darželio kiemo aikštelių įrengimas.

02.01.04. priemonė.

Kiemo dangos atnaujinimas.

02.01.05. priemonė.

Baseino patalpų renovacija.

02.01.06. priemonė.

Darželio stogo dangos atnaujinimas.

02.02. uždavinys. Atnaujinti darželio vidaus ir išorės edukacines erdves.

02.02.01. priemonė.

Baldų ir inventoriaus ugdymo priemonių laikymui ir saugojimui įsigijimas.

02.02.02. priemonė.

Lauko edukacinių erdvių projektavimas, atnaujinimas, remiantis vaikų ir jų šeimų pasiūlymais, siekiant jas pritaikyti vaikų ugdymo(si) poreikiams tenkinti.


ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽIOGELIS" STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2018-2020 METAMS

PROGRAMOS FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2017 METAMS

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2018 METAMS

DIREKTORIAUS IR DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PRIEŽIŪROS PLANAS 2018 METAMS

METODINĖS GRUPĖS PASITARIMAI 2018 METAMS

PEDAGOGŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 2018 METAMS

BENDRUOMENĖS PASITARIMAI 2018 METAMS

VISUOTINIAI TĖVŲ SUSIRINKIMAI 2018 METAMS

PAŽINTINĖS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS

ŪKINĖS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS

 

 

 

Naujienos

 
 
 

Prisijungimas