Dokumentai

Dokumentai

rainbow

Dokumentai

VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, PAKEITIMAS

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

MOKYMO LĖŠŲ MOKINIŲ PAŽINTINEI VEIKLAI IR PROFESINIAM ORIENTAVIMUI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

PEDAGOGŲ IR PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ ATASKAITA

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VEIKLA

DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

VAIKO ŪGTIES KONCEPCIJA

GERO DARŽELIO BRUOŽAI

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SEKRETORIUS-ARCHYVO TVARKYTOJAS

ŪKVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠAS

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

APSKAITININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

JUDESIO KOREKCIJOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KINEZITERAPEUTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VYRIAUSIOJO VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MITYBOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KOMPIUTERIŲ TECHNIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PASTATŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ELEKTRIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

ŠVIETIMO PAGALBOS VAIKUI TEIKIMO IR VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO OGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGENTIEMS UGDYTINAMS TVARKOS APRAŠAS

 

Naujienos

Atsitiktinė akimirka