Dokumentai

Dokumentai

rainbow

Dokumentai

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 2022 m. VEIKLOS PLANAS

ŠAIULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 2022-2024 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ NUOSTATAI

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS 

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, PAKEITIMAS

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ UGDYTINIŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, SAVIRŪPOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MAITINIMO ORGANIZAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

MOKYMO LĖŠŲ UGDYTINIŲ PAŽINTIENEI VEIKLAI IR PROFESINIAM ORIENTAVIMUI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

PEDAGOGŲ IR PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ ATASKAITA

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VEIKLA

DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

VAIKO ŪGTIES KONCEPCIJA

GERO DARŽELIO BRUOŽAI

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS

DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

APSKAITININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SEKRETORIUS-ARCHYVO TVARKYTOJAS

ŪKVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠAS

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

JUDESIO KOREKCIJOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KINEZITERAPEUTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VYRIAUSIOJO VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MITYBOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KOMPIUTERIŲ TECHNIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PASTATŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ELEKTRIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MAITINIMO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽIOGELIS“ TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

ŠVIETIMO PAGALBOS VAIKUI TEIKIMO IR VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO OGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGENTIEMS UGDYTINAMS TVARKOS APRAŠAS

 

Naujienos

Atsitiktinė akimirka