Paslaugos

Paslaugos

rainbow

Papildomos paslaugos

Pastaruoju metu daugėja vaikučių turinčių kalbos, komunikavimo, emocijų, judėjimo problemų. Mieli tėveliai, Jūs lopšelyje-darželyje “Žiogelis” gausite kokybiškas paslaugas, kurios palengvins vaikučių gyvenimą. Įstaigoje veikia Vaiko Gerovės Komisija, kuri palengvins vaiko ugdymosi bei raidos problemas.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Žaromskienė, pirmininko pavaduotoja – logopedė Jurgita Balčiūnaitė-Čėsnienė, sekretorė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Grušauskienė, nariai – socialinė pedagogė Ingrida Jočienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Indrė Pelėdžiuvienė, Indrė Petrylienė, Vanda Žymantienė, visuomenės sveikatos specialistė Simona Gelžinienė.


Su vaikais, turinčiais kalbos raidos ir komunikacijos sutrikimų, dirba logopedas. Logopedas įvertina ugdytinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius, siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą ugdytiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Bendradarbiaudamas su auklėtojais, specialiųjų poreikių ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, lopšelį – darželį aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius.


Socialinis pedagogas padeda vaikams geriau adaptuotis darželyje. Siekdamas bendro tikslo, jis dirba kartu su pedagogais, kitais specialistais, tėvais (vaiko rūpintojais, globėjais) dėl tinkamos vaiko socializacijos, adaptacijos. Socialinis pedagogas teikia socialinę pedagoginę pagalbą vaikams, vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatina socialinį aktyvumą, rengia socialines programas ir projektus, užtikrina laisvalaikio veiklos formų įvairovę vaikų užimtumo kontekste bei koordinuoja socialinių paslaugų teikimą.


Kineziterapeutas įvertinta ugdytinių fizinį išsivystymą, fizines ypatybes, atlieka masažą pagal reikalingumą. Sutrikusios ar nepakankamos laikysenos, judėjimo, silpnų raumenų ar vystymosi problemų koregavimui vaikams organizuojamos profilaktinės korekcinės mankštos baseine ir sporto salėje.


Šiais 2023/2024 m. m. ketverių, penkerių metų ugdytiniams sudarytos sąlygos lankyti papildomo ugdymo būrelius: Dainavimo studiją, Robotiką, anglų, Krepšinį, Futboliuką ir Šokių būrelius.


MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠAS

 

Svetainės vertimas

Naujienos

Atsitiktinė akimirka