Tarptautiniai projektai

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ TARPTAUTINIS PROJEKTAS “STEBUKLINGI ŽODŽIAI”, SKIRTAS TARPTAUTINEI SOCIALINIO-EMOCINIO UGDYMO DIENAI PAMINĖTI

Projekto nuostatai

Priedas Nr.1

Priedas Nr.2


IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ TARPTAUTINIS PROJEKTAS, SKIRTAS PAMINĖTI TARPTAUTINĘ OBUOLIO DIENĄ „OBUOLIUKAI SU MEGZTUKAIS“

Projekto nuostatai 

Nuoroda į projekto puslapį

 


IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ TARPTAUTINIS PROJEKTAS, SKIRTAS PAMINĖTI TARPTAUTINĘ PICOS DIENĄ “PICA – KIEKVIENOJE ŠALYJE SAVITA, BET KITOKIA”

Projekto nuostatai

Regulations of project

Nuoroda į projekto puslapį

Nuotraukos


TARPTAUSTINIS PROJEKTAS “PASAKYK PASAULIUI LABAS”

Šiaulių lopšelio – darželio „Žiogelis“ vaikai, pedagogai 2020/2021m. įsitraukė į tarptautinį projektą „Pasakyk pasauliui labas“(angl. Say Hello to the World), kurį inicijavo FINI institutas Radeče (Slovėnija). Pagrindinis tikslas – domėtis savo ir kitos šalies kultūra, papročiais, gamta, ugdyti smalsią, tolerantišką asmenybę.
Projekto šūkis: „Ir aš galiu pakeisti pasaulį“.
Projekto temos ir tikslai telpa vienoje rankytėje:
Mažylis – „Štai ir aš“,
Bevardis – „Aš ir mano šeima“,
Didysis – „Aš ir mano darželis“,
Smilius – „Aš ir mano miestas“,
Nykštys – „Aš ir mano šalis“,
Visa plaštaka – „Atsisveikinimas“.
Tai – tarptautinis projektas, jungiantis pedagogus ir vaikus į penkių pirštų / žingsnių kelionę. Pedagogai kartu su vaikais bendrauja su jiems priskirta Europos šalimi internetu. Siekiant gerinti komunikacijos kokybę, kuriamos „Skype“ vaizdo konferencijos, per kurias vaikai gali pamatyti vieni kitus, prisistatyti ir mokytis savo pirmųjų užsienio kalbų. Šiame projekte daug dėmesio skiriama mokymuisi apie skirtingas kultūras, tradicijas, puoselėjamas pastabumas kitokiai aplinkai, gyvenimo būdui, kitaip atrodantiems žmonėms. Vaikai gali parodyti vieni kitiems, kaip jie žaidžia, kokias dainas dainuoja, kokioje aplinkoje gyvena, kokį maistą valgo, kokia kalba šneka ir daugybę kitų gyvenimiškų momentų.


DAUGIAŠALĖS TARPMOKYKLINĖS PARTNERYSTĖS ERASMUS+ PROGRAMOS PROJEKTAS

“AKTYVI PRADŽIA DARŽELYJE”

2019-2021

2019 m. Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis“ parengė Erasmus+ programos daugiašalės tarpmokyklinės partnerystės gerosios patirties mainų projekto „Aktyvi pradžia darželyje“ paraišką. Atlikus projekto paraiškos vertinimą Lietuvos Nacionalinė agentūra „Švietimo mainų paramos fondas“ skyrė finansavimą projekto veiklų įgyvendinimui.

Tikslas. Aktyviųjų ugdymosi metodų paieška ir diegimas ikimokyklinio ugdymo(si) procese siekiant gerinti ikimokyklinio ugdymo(si) kokybę.

Uždaviniai:

 1. Atrasti, praktiškai išbandyti ir pasidalinti aktyviaisiais ugdymosi metodais skatinančiais vaikų pasiekimus socialinėje, komunikavimo, sveikatos, pažinimo ir meninėje ugdymosi srityse.
 2. Parengti metodologinį leidinį apimantį projekto veiklas ir patirtis.
 3. Plėtoti pedagogų bendradarbiavimą instituciniu, šalies ir tarptautiniu lygmenimis.
 4. Didinti ugdymosi proceso patrauklumą, kokybę tenkinant vaikų ugdymo(si) poreikius ir atliepiant tėvų lūkesčius.
 5. Ikimokyklinio amžiaus vaikai lankantys lopšelius-darželius (1000).
 6. Pedagogai ir pagalbos vaikui specialistai dirbantys lopšeliuose-darželiuose (100).
 7. Lopšelių-darželių vadovai (20).

Tikslinės projekto grupės:

Projektas „Aktyvi pradžia darželyje“ atliepia Europos Sąjungos, Lietuvos pažangos strategija Lietuva – 2030 ir Lietuvos Valstybinės švietimo 2013-2020 metų strategijos nacionalinius švietimo prioritetus:

Lietuvos švietimo vizija – <…> tarpusavyje ir su partneriais bendradarbiaujančios švietimo įstaigos, <…>.

I prioritetas. Mokytojo asmenybė.

 15.3.<…> stiprinti motyvaciją suteikiant galimybių mokytojams ir dėstytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją plečiant kultūrinį akiratį <…>. 

15.4. <…> stimuliuoti nuolatinį pozityvios patirties perėmimą ir dalijimąsi tarp mokytojų, skatinti mokytojų judumą šalyje ir tarptautiniu mastu bei kitas keitimosi švietimo idėjomis formas.

II prioritetas. Švietimo kokybės kultūra.

 17.2. Skatinti švietimo turinio įvairovę atveriant daugiau erdvės mokinių, tėvų ir socialinių partnerių iniciatyvoms <…>.

17.3 Stiprinti veiklos ir teikiamo švietimo kokybę.

III prioritetas. Talka dėl įtraukties. 

19.4. <…> diegti atvirus ir lanksčius mokymosi būdus.

IV prioritetas. Mokymasis ir įgalinimas visą gyvenimą. 

21.1 <…> užtikrinti mokymo kokybę.

21.3. <…> stiprinti mokinių motyvaciją mokytis.

Projektas atliepia ES programos „ET 2020“ tikslus:

 • mokymąsi visą gyvenimą ir judrumą paversti tikrove;
 • gerinti švietimo ir mokymo kokybę bei veiksmingumą;
 • skatinti vienodas galimybes, socialinę sanglaudą ir aktyvų pilietiškumą;
 • stiprinti kūrybiškumą ir novatoriškumą, įskaitant verslumą, visais švietimo ir mokymo lygmenimis.
  • 1000 ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) turinys bus praplėstas 250-300  aktyviųjų ugdymosi metodų;
  • bus įgyvendintos 9 pagrindinės projekto veiklos, kurios apims 5 ugdymo(si) sritis: pažinimo, komunikavimo, sveikatos ugdymo(si), meninę ir socialinę-emocinę;
  • 100 pedagogų, 20 vadovų patobulins bendradarbiavimo, kūrybiškumo ir profesines kompetencijas;
  • bus organizuoti 7 tarptautiniai partnerių susitikimai (84 mobilumai);
  • bus parengta gerosios patirties sklaidos metodologinė knyga (1).

Numatomi projekto rezultatai ir jų poveikis. Projektas skirtas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi kokybei gerinti bei ugdymo(si) turinio plėtrai aktyviaisiais ugdymo(si) metodais.

Projekto metu:

Projekto partneriai:

 1. Bergama Doga Koleji (Turkija);
 2.  Istituto Comprensivo Perugia (Italija);
 3. 1 Nipiagogeio Voulas (Graikija);

      4. Gradinita Raza de Soare (Rumunija);

      5. Agrupamento de Escolas de Pedome (Portugalija);

      6. cdg Prolet (Bulgarija);

Projekto įgyvendinimo laikotarpis. 2019-09-01/2021-08-31.

Projekto dotacijos suma – 100.740,00 Eur. Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis“ – 19.640,00 Eur.

PIRMASIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

METODINIS LEIDINYS “ACTIV START IN KINDERGARTEN”


DAUGIAŠALĖS TARPMOKYKLINĖS PARTNERYSTĖS ERASMUS+ PROGRAMOS
PROJEKTAS “ATRANDU DARŽELĮ” 2015-2017 m.m. 

Pirmieji treji vaiko gyvenimo metai – nepaprastai intensyvios raidos ir ugdymosi laikotarpis. Socialinė ir emocinė raida vyksta sėkmingai, kai santykiai su suaugusiais yra artimi, palaikantys, grįsti pasitikėjimu. 

Tačiau dažniausiai ankstyvojo amžiaus vaikai atvykdami į darželį patiria įvairių emocinių sunkumų, dėl kurių blogėja jų socialinė, emocinė, pažintinė raida, o kartais patiriami net ir laikini fiziniai negalavimai. Šio amžiaus vaikai sunkiai adaptuojasi naujoje aplinkoje, menki integracijos sociokultūrinėje terpėje gebėjimai. Tėvai matydami šiuos nors ir laikinus, tačiau sudėtingus procesus, dažnai jaučiasi emociškai nesaugūs, ima nepasitikėti instituciniu ugdymu ir net atsiima vaikus iš darželio. Pedagogai, susidurdami su šiomis problemomis, patiria psichologinį spaudimą, nepasitenkinimą savo darbu, ima abejoti savo profesine kompetencija. Esant šioms aplinkybėms, nukenčia ugdymosi proceso kokybė, vaikų pasitikėjimas savimi ir juos supančiais suaugusiais, taip pat ir vaikų raida. Visų ugdymosi dalyvių neigiamos emocijos apsunkina ankstyvojo amžiaus vaikų integracijos ir socializacijos galimybes.

Tuo tarpu kontroliuojamas ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijos periodas, pozityvus visų ugdymosi proceso dalyvių bendravimas ir bendradarbiavimas leidžia vaikams jaustis saugiais, pažinti save, sėkmingai adaptuotis naujoje aplinkoje bei įsilieti į bendruomenės sociokultūrinę terpę.

Tikslas: ankstyvojo amžiaus vaikų socializacijos ir integracijos gerinimas instituciniame ugdyme.

Uždaviniai:

 1. Gerinti adaptacinio periodo sunkumų įveikimą.
 2. Skatinti sąveiką vaikas-šeima-įstaiga: šeima aktyvus ugdymosi proceso dalyvis.
 3. Plėsti ankstyvojo amžiaus vaikų socialinius gebėjimus gamtinėje, socialinėje, kultūrinėje aplinkoje.

  PROJEKTO AKIMIRKOS: http://www.darzelis.lt/nuotrauk-galerija/category/40-erasmus-projektas 

  PROJEKTO KNYGA


 TARPTAUTINIS PROJEKTAS „MEŠKUČIO KUBUŠO GAMTOS MYLĖTOJŲ KLUBAS“ 2015 m.

Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis” šiais metais įsijungė į naują tarptautinį projektą ,,Meškučio Kubuš gamtos mylėtojų klubas”. Projektą organizuoja Kubuš prekės ženklas ir Kauno lopšelis-darželis „Želmenėlis”. Projekte dalyvauja 173 Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Projektas skirtas 3-5 metų vaikams, pedagogams bei tėveliams. Projekto tikslas – stiprinti vaikų sveikatos ir ekologinio ugdymo įgūdžius, žinias bei gebėjimus, įtvirtinant medžiagą netradicinėmis priemonėmis bei edukacinėmis veiklomis. 2015m. kovo 6d. meškučio Kubuš draugai (įstaigos projekto koordinavimo grupė ir ŠU studentai) pakvietė įsijungti lopšelio-darželio „Žiogelis” septynias ikimokyklinio amžiaus vaikų grupes bei jų pedagogus. Naujiems gamtos mylėtojų klubo nariams buvo   pristatytas metinis veiklos planas. Visi šventės dalyviai ne tik linksmai mankštinosi, bet ir gavo spalvingų lipdukų bei užduočių knygelių, o pedagogams buvo įteiktos mokytojų knygos bei meškučio Kubuš karūnos.

Projekto KUBUŠ akimirkos (nuotraukų galerija)

Žaliasis takelis su Meškučiu Kubuš paslaptis 2015 


Daugiakalbystė – Europos turtas ir bendras rūpestis

Jau penkerius metus Šiaulių m. lopšelis darželis „Žiogelis” dalyvauja Goethe’s instituto organizuojamame projekte „Vokiečių kalbos pamokos su kiškučiu Hansu“. Projektas skirtas naujų žinių ir gebėjimų ugdymui priešmokyklinėse grupėse. Darbas ne tik žaismingas, bet ir prasmingas.

„Kiek kalbų moki, tiek kartų esi žmogus“

(slovakų patarlė)                                      

Gyvename Europos Sąjungoje jau dešimtį metų. Per tą laikotarpį padidėjo žmonių mobilumas ir migracija. Gebėjimas suprasti įvairias kalbas ir būti suprastam, tampa vis svarbesnis mūsų kasdieniame gyvenime. Užsienio kalbos atveria duris į kitų tautų kultūros pažinimą, tampa sėkmingo bendradarbiavimo ir komunikavimo garantu.

Projekte „Vokiečių kalbos pamokos su kiškučiu Hansu“ dalyvauju ir aš pati. Susipažinusi su naujausia didaktine užsienio kalbų mokymo medžiaga, padedu kiškučiui Hansui susirasti bendraminčių  ir draugų. Projektas teikia džiaugsmo. Gera žadinti prigimtinį vaiko smalsumą bei norą pažinti. Vaikų darželį lankančiam vaikui yra naudinga sužinoti, jog egzistuoja daugybė kitų šalių, kalbų, kultūrų… Ugdytiniai nekantriai laukia pažinties su kiškiu Hansu, jo šeima, draugais. Kai kiškis ateina į svečius, visi nori jam ranką paspausti, pasisveikinti ir šiltai apkalbinti, pakalbinti. Visi turime daug veiklos: piešiame, dainuojame, šokome, rimuojame, karpome ir pan. Mokėmės nepastebimai greitai. Įspūdžiai nuostabūs. Žaisminga metodika žadina vaiko smalsumą. Nors iš pradžių vaikai dar nesupranta vokiškai, tačiau tai nesukelia jokių problemų. Akivaizdu, jog nugali žingeidumas ir atvirumas. Maži vaikai „nekala žodžių”, kalbos jie mokosi žaisdami, vartodami nuolat girdimus sakinius, žodžių junginius. Patirtis rodo, kad kuo anksčiau pradedama mokytis užsienio kalbos, tuo lengviau jos yra išmokstama.

Esu dėkinga Goethe‘s institutui, kuris suteikė galimybę patirti, tobulėti. Pamokėlių metu taikiau visas naujausias kalbos mokymo žinias ir mokymo metodiką, įgytą stažuočių metu Vokietijoje.

Gera sutikti bendraminčių. Esu dėkinga įstaigos vadovybei už palaikymą, paskatinimą ir didžiulę paramą ruošiantis ir vykdant projektą. Taip pat nuoširdžiai dėkoju ugdytinių tėveliams, kurie pritarė mano mintims ir siekiams, suteikė vaikams galimybę dalyvauti šiame projekte. Formavo palankią nuostatą pirmosios užsienio kalbos mokymuisi, tuo padėdami tvirtus pagrindus tolesniam kalbos mokymuisi. Džiugu ugdyti jaunąją kartą, palankiai vertinančią kitataučius, kitas kultūras bei kitas užsienio kalbas.

Auklėtoja Natalja Staražinskienė


TARPTAUTINIS COMENIUS PROJEKTAS “NEIŠMESK ŽAISLŲ, PERDIRBK JUOS” 2012-2014

Projekto veikla yra finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo paramos fondas. 

TIKSLAS: 

Iš senų, nebetinkamų naudoti, sulaužytų žaislų kurti, perdirbti, gaminti naujus žaislus. 

PROJEKTO SIEKIAI: 

* Tobulinti: vaizduotę, mokslinius tyrimus, kūrybinį mąstymą, rankų darbus projekto dalyviams (vaikai, tėvai, pedagogai). 
* Siekti skatinti sąmoningumą dėl perdirbimo. 
* Platinti žaislus, kurie bus pagaminti. Pagaminti žaislai bus perduodami nacionaliniu ir tarptautiniu mastu per interneto svetaines, žiniasklaidą, susitikimus, vaizdo konferencijas,  seminarus, žurnalus ir laikraščius. 
* Stiprinti įstaigos ir šeimos bendradarbiavimą. Vaikai praleis pakankamai laiko su tėvais per atviro mokymo metodą. 
* Didės motyvacija mokytis užsienio kalbų ne tik pedagogams bet ir vaikams. 
* Prisidėti prie ekonomikos. 

PARTNERIAI: 

LIETUVA, ESTIJA, VENGRIJA, BULGARIJA, ITALIJA, GRAIKIJA, TURKIJA 

PROJEKTO REIKALINGUMAS:

* Projektas lavins kūrybiškumą, supažindins su gamyba, menu, įdiegs sąmoningumą apie perdirbimo svarbą. 
* Taikant šį projektą ugdymo įstaigoje bus suteikta galimybė keistis žiniomis ir patirtimi. 
* Projektas įtrauks ir tėvelius. Tėvai negali prisijungti prie kasdienės vaikų veiklos. 
* Projekto metu tėvai turės galimybę dalyvauti šiame projekte rinkdami bei projektuodami žaislus. 
* Pagrindinė šio projekto medžiaga yra senas, sulūžęs žaislas. Vietoj to, kad jį išmesti, jis bus perdirbamas į naują. 
* Veikla projekte gerins priklausymo Europai sąmonę. Tikimasi, kad projektas prisidės prie ekonomikos šalių geresnio aplinkos suvokimo ir perdirbimo 
svarbos. 

REZULTATAS: 

Rankų darbo žaislai, žaislų dėžės, internetinė svetainė, nuotraukų albumas, logotipas, projektų knyga. 

TIKIMĖS: 

Vaikams: sukurti žaislai naudojant senas žaislų dalis suteiks jiems estetinės patirties apie linijas, spalvas, formas, linijas, audinius, todėl projektas gerins vaikų abstraktų mąstymą, vaizduotę ir kūrybiškumą. Vaikai palaikys ryšius su suaugusiais ir vienas su kitu, taip patobulindami bendravimo, bendradarbiavimo, verslumo, komandinio darbo įgūdžius. Taip pat patobulins ir saviraišką. Vaikai išmoks stebėti kitų darbą ir diskutuoti apie tai. Stebėdami kitų šalių vaikų darbus jie galės pasisemti idėjų. Taigi, įvyks akultūracija. 
Pedagogams: projektuojant naujus žaislus kiekvienas iš jų taps efektyviais meno mokytojais. Jie suteiks vaikams galimybes atskleisti savo sugebėjimus. 

Tėvams: šis projektas jiems taps tarsi nauja hobio erdvė. Galės daugiau laiko praleisti su savo vaikais. 

Aplinkai: projektas suteikia informacijos apie perdirbimą, – ir vaikams ir suaugusiems tai didelė nauda, nes jie prisideda prie ekologinės aplinkosaugos.

Institucijai: įgis tėvų pagarbą, kad jie turi galimybę dalyvauti tarptautiniame projekte, kuris yra apie vaikus. Tokiu būdu bus pagerintas tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas.

Informacija publikuojama projekto inernetinėje svetainėje http:/www.retoyproject.com;

Projekto COMENIUS akimirkos (nuotraukų galerija)

Projekto šalių – partnerių susitikimai

PIRMASIS MOBILUMAS Į TURKIJOS RESPUBLIKĄ 

2012 m. lapkričio 18-22 d. Turkijos Respublikoje, Ankaroje darželio direktorė Sigita Saviščevienė, logopedė Jurgita Balčiūnaitė-Čėsnienė, auklėtoja Roberta Pranaitytė dalyvavo pirmajame partnerių susitikime, kuriame susipažino su projekto partneriais iš Turkijos, Graikijos, Italijos, Vengrijos, Bulgarijos, Estijos. Susitikimo metu buvo aptartas projekto aktualumas, tikslai, siekiai, kurių kertinis taškas yra žaislų gamybos procesas bei tolimesnis žaislų panaudojimas vaikų veiklai.

Skatinant aktyvų dalyvaujančių šalių komunikavimą ir bendradarbiavimą projekte, buvo nutarta rengti video susitikimus – konferencijas, kurių metu vaikai parodys savo patirtį, gebėjimus, kaip perdirbti, projektuoti naujus žaislus, ugdysis vaikų smalsumas, žingeidumas, kūrybiškumas, stebės kitų šalių vaikų patirtį, diskutuos, vertins. Formuosis abstraktus mąstymas, komandinis darbas, vaizduotė bei saviraiška. Perdirbant žaislus vyks produktyvus bendradarbiavimas tarp šeimos ir darželio. Pedagogai turės galimybę skleisti gerąją darbo patirtį. Šiame projekte dalyvaus visa lopšelio-darželio bendruomenė. Bus sudarytos sąlygos ikimokyklinio amžiaus vaikams ugdyti(s) bei plėtoti(s) suvokimą apie spalvas, skaičius, linijas, formas bei estetinį vaizdą.

Žaislų perdirbimo procesas bei rezultatai fiksuojami nuotraukose, video siužetuose. Tai planuojama parodyti interneto svetainėse, spaudoje, vaizdo konferencijose, seminaruose, susitikimuose su kitomis ugdymo įstaigomis.

Susitikimo metu Turkijoje, šeimininkai visus projekto dalyvius apgaubė didžiuliu dėmesiu. Gerą įspūdį paliko miesto vadovų dėmesys projektui, ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. Pirmoji diena prasidėjo projekto pristatymu, vykusiu vaikų darželyje Ata Anaokulu. Svečius pasitiko darželio vaikai, pasipuošę tautiniais rūbais, pačių vaikų gamintomis dovanėlėmis, koncertu. Darželio aplinkoje atsispindėjo projekte dalyvaujančių šalių miestai, jų istorija, kultūra. Džiugino perdirbtų žaislų parodos, nuotraukos, plakatai, stendai, atviras ir nuoširdus bendravimas, rūpinimasis svečiais, noras parodyti savo šalies gyvenimą bei kultūrą. Lankėmės ir kitose Ankaros miesto švietimo įstaigose. Šių įstaigų vadovai pasakojo apie Turkijos švietimo politiką, švietimo sistemą, įstaigų specifiką, kultūrą, džiaugėsi įstaigų pasiekimais ir ateities planais. 

ANTRASIS MOBILUMAS Į ITALIJOS RESPUBLIKĄ

2013 m. kovo 25-29 d. Italijos Respublikoje, Palermo mieste direktorė Sigita Saviščevienė, logopedė Jurgita Balčiūnaitė-Čėsnienė, judesio korekcijos mokytoja Jolanta Pažarauskienė, auklėtoja Rūta Krivickienė dalyvavo antrajame partnerių susitikime, kuriame taip pat dalyvavo projekto partneriai iš Turkijos, Graikijos, Italijos, Vengrijos, Bulgarijos, Estijos.

Susitikimo metu italai visus projekto dalyvius apgaubė didžiuliu dėmesiu. Jie pristatė savo šalį, įstaigą, supažindino su ugdymo metodais (Jean Piaget, Emilio Reggio) taikomais Scuolo Jean Piaget darželyje. Svečius pasitiko darželio vaikai, pasipuošę tautiniais rūbais, pačių vaikų gamintomis dovanėlėmis, koncertu. Darželio aplinkoje atsispindėjo projekte dalyvaujančių šalių miestai, jų istorija, kultūra. Džiugino perdirbtų žaislų parodos, nuotraukos, plakatai, stendai, atviras ir nuoširdus bendravimas, rūpinimasis svečiais, noras parodyti savo šalies gyvenimą bei kultūrą. Susitikimo metu kiekviena šalis-partnerė pristatė atliktus darbus, aptarė tolimesnes veiklas. Susitikimo savaitė prabėgo turiningai. Lankėmės ir kitose Palermo miesto švietimo įstaigose. Šių įstaigų vadovai pasakojo apie vykdomą švietimo politiką, pasidžiaugė įstaigų pasiekimais ir ateities planais. Kelionės metu patyrėme puikių profesinių bei kultūrinių įspūdžių. Vizito metu džiugino šiltas italų priėmimas, o ypatingai – visų septynerių šalių-partnerių atstovų draugiškas bendravimas, kuris padės plėtoti tolesnę projekto veiklą lopšelyje-darželyje ir tarptautinį bendradarbiavimą.

 TREČIASIS MOBILUMAS Į GRAIKIJOS RESPUBLIKĄ 

Tęsiasi Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis” bendruomenės vykdomas tarptautinis daugiašalės partnerystės Comenius projektas „Neišmesk žaislų, perdirbk juos”. Gegužės mėnesio pabaigoje (19-23 d.)darželio pedagogų delegacija: direktorė Sigita Saviščevienė, logopedė Jurgita Balčiūnaitė-Čėsnienė, auklėtoja Rima Atraškevičienė – grįžo iš Graikijos respublikos, Lesvos salos, (sostinė Mytilini), kur turėjo galimybę susipažinti su graikų švietimo politika, švietimo sistema, Vyriausybės numatytais prioritetais švietimui, ugdymo metodais darželiuose, jų specifiškumu ir kt. Susitikimo metu dalyvavo Mytilini miesto švietimo skyriaus vadovai, Lesvos salos regiono švietimo inspektoriai, kiti specialistai. Jie pateikė savo švietimo sistemos modelius, noriai atsakinėjo į svečių pateiktus klausimus. Šeimininkai visus projekto dalyvius apgaubė didžiuliu dėmesiu. Kelionės metu, septynių šalių projekto dalyviams, buvo aprodytos Lesvos salos ugdymo įstaigos: darželiai, mokyklos ir kultūrinės įžymios vietos.

Susitikimo tikslas aptarti projekto „Neišmesk žaislų, perdirbk juos” tęstinumo eigą, pasidalinti kitos šalies patirtimi perdirbant sulūžusius žaislus, gaminant naujus bei juos panaudojant vaikų veiklai. Šalys partnerės pagrindinį dėmesį skiria vaikų meninei kūrybai, vaikų bei tėvų bendradarbiavimui, vartotojų sąmoningumui, žaislų perdirbimo esmei ir svarbai.

KETVIRTASIS MOBILUMAS Į ESTIJOS RESPUBLIKĄ 

2013 m. birželio 17-22 d. Estijos Respublikoje, Taline logopedė Jurgita Balčiūnaitė-Čėsnienė, auklėtoja Rasa Pranckūnienė dalyvavo ketvirtajame partnerių susitikime, kuriame taip pat dalyvavo Turkijos, Italijos, Graikijos, Bulgarijos, Vengrijos atstovai. 
Estai pasakojo apie savo šalį ir miestą: apie valstybės įkūrimą, jos istoriją ir valdymą anksčiau ir dabar. Susitikome su lopšelio-darželio „Kraavikoll “direktore ir administracija. Susipažinome su Estijos švietimo sistema ir dabar vykstančiomis pertvarkomis, supratome, kad Estijos pedagogai susiduria su panašiomis problemomis kaip ir mes. Vaikų darželio vaikai parodė svečiams koncertą-vaidinimą. Vėliau visi apsilankėme dar kelias ugdymo įstaigas, stebėjome pedagogų atviras veiklas. Partnerių susitikimo metu aptarėme tolimesnius projekto darbus, kuriuos atliksime ir atvešime rugsėjo mėnesį į Šiaulius, kur vyks penktasis partnerių susitikimas. 
Turėjome galimybę susipažinti ne tik su Talino architektūra, bet ir su estų kulinariniu paveldu, muzikos instrumentais, liaudiškais šokiais ir žaidimais. Aplankėme aukštutiniame Taline įsikūrusį šalies Parlamentą (Tompea rūmus), nuostabų Aleksandro Nevskio soborą, Talino Rotušę, lipome į Rotušės bokštą, susipažinome su Muziejumi po atviru dangumi, aplankėme etnografinę sodybą. 
Projektinis susitikimas pasibaigė. Grįžome į savo įstaigą, daug pamatę ir įgiję naujos pedagoginės patirties, kurią pritaikysime savo darbe su vaikais. Norisi pasidžiaugti, kad Comenius partnerystės projektai leidžia pedagogams ne tik tobulinti savo asmenybę, bet ir ugdyme naudoti naujus būdus ir metodus. Dalijimasis gerąja patirtimi, bendradarbiavimas su partneriais yra ta kryptis, kuri veda į kokybiškesnį ugdymą.

PENKTASIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS LIETUVOJE

Rugsėjo 17-21 dienomis įstaigoje vyko penktasis Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekto „Neišmesk žaislų, perdirbk juos“ partnerių susitikimas. Įstaigą aplankė Turkijos, Estijos, Bulgarijos šalių atstovai. Dėl svarbių priežasčių neatvyko Vengrijos, Italijos ir Graikijos pedagogai. Mūsų, kaip šeimininkų, pareiga buvo netik pristatyti projekto darbus, bet ir pasirūpinti, kad svečiai jaustųsi patogiai, sužinotų kuo daugiau apie darželį, Šiaulius, Lietuvą, susipažintų su mūsų šalies kultūra, lietuviškomis tradicijomis, švietimo politika bei jos sistemą,

Šio susitikimo darželyje tikslas – parodyti kaip sekasi darželio bendruomenei iš senų žaislų padaryti naujus, kokios tėvų, vaikų iniciatyvos, išryškinti bendruomenės kūrybinius gebėjimus. Taip pat numatyti tolimesnę projekto eigą, aptarti iškilusius sunkumus, pasidžiaugti pasiekimais ir pasiruošti galutiniam susitikimui Vengrijoje.

Partnerių susitikimas prasidėjo Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žiogelis“. Visus susirinkusius svečius pasveikino Šiaulių miesto savivaldybės administracijos mero pavaduotoja Danguolė Martinkienė ir įteikė svečiams Šiaulių miestą primenančius suvenyrus. Įstaigos direktorė Sigita Saviščevienė pristatė įstaigą, supažindino su ugdymo kryptimis, sąlygomis, programomis, kalbėjo apie Lietuvos švietimo sistemą, jos prioritetus, išryškino ugdytinių bei bendruomenės pasiekimus. Svečiams linkėjo kūrybinio darbo bei gerų emocijų viešint Šiauliuose. Sveikinimo žodį tarė ir tėvų bendruomenės atstovai. Jie džiaugėsi galėdami prisidėti prie ilgalaikio projekto ir dalinosi savo patirtimi jį įgyvendinant. Darželio pedagogai su ugdytiniais sveikino lietuvių liaudies dainomis, pašmaikštavimais, įteikė svečiams rankų darbo suvenyrus, simbolizuojančius Šiaulius – saulės miestą, o ypatingai miesto 777 gimtadienį. Svečius sužavėjo lietuviški tautiniai drabužiai, sutartinės, liaudiški vaikų pajuokavimai.

Kiekvienoje grupėje svečių laukė staigmenos: vaikai su grupės pedagogais vaišino šviežia duona su medumi, gira, mokė lietuvių liaudies žaidimų, šokių, ratelių, vaikai įteikė savo gamybos suvenyrus, vyresnieji demonstravo anglų kalbos žinias. Svečiai kiekvienoje grupėje paliko savo įstaigų ugdytinių kurtus darbelius, dėkojo pedagogams už šiltą priėmimą. Projekto dalyvius žavėjo erdvios, šviesios darželio grupės, atskira muzikos bei sporto salės, baseinas, ugdymo priemonių gausa, švari bei estetiška įstaigos aplinka.

Lankėmės lopšelyje-darželyje „Trys nykštukai“, Romuvos progimnazijoje, Saulės pradinėje mokykloje. Klausėmės Šiaulių vaikų ir jaunuolių dainavimo mokyklos „Dagilėlis“ choro pasirodymo. Svečius žavėjo papildomas vaikų ugdymas Vaikų dailės mokykloje. Projekto partnerius stebino lietuvių punktualumas, gebėjimas dirbti komandoje, žmonių nuoširdumas, švara ir tvarka. 
Dėkojame įstaigų, kuriose lankėmės, direktoriams už galimybę parodyti svečiams švietimo įstaigų ugdymo tęstinumą, bendradarbiavimą, vaikų pasiekimus popamokinėje veikloje.

Svečiai turėjo galimybę susipažinti su Šiaulių miesto gražiausiomis vietomis: aplankė Ch. Frenkelio vilą, Auksinį berniuką, Talkšos ežero pakrantėje stovinčią Lapę, Pasaulio lėlių muziejų, Šiaulių Katedrą ir t.t. 
Ankstyvas ruduo nelepino gražiu oru, tačiau viešnagė tęsėsi ŠU botanikos sode, Kryžių kalne. Pabuvus Kryžių kalno prieigose, vienuolyne, kai kurių projekto dalyvių akyse spindėjo ašaros, jiems trūko žodžių išsakyti tai ką jie jaučia. Lankydamiesi Šiaulių Rūtos fabriko šokolado muziejuje ir dalyvaudami edukacinėje veikloje, svečiai smaližiavo, ragavo, kūrė šokoladinius skanėstus, įsigijo suvenyrų.

Antros dienos vakarą projekto svečiai įsimins ilgam, nes buvo pakviesti į etnografinį muziejų Žaliūkų „Malūnas“, kur vyko lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenės vakaronė. Ragavome lietuviškus patiekalus, skambėjo kaimiška muzika, buvo mokomasi lietuvių liaudies šokių, ratelių, dainų. Kitą dieną svečiai pasakojo, kad jiems įsimintiniausias dalykas buvo edukacinė programa, kurios metu patys kepė duoną, ją ragavo.

Trys viešnagės dienos praėjo labai greitai. Atsisveikinimui lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogai surengė koncertą jo metu pajutome, kad projektas suvienijo skirtingų tautybių žmones, įgijome draugų, naujų patirčių, idėjų. Supratome, kad bendruomenės susitelkimo, bendro darbo dėka pavyko tinkamai reprezentuoti savo įstaigą, miestą, šalį.

Kad susitikimas vyktų sklandžiai, svečiai gautų kuo daugiau informacijos apie Lietuvą, miestą, ugdymą mums talkino ŠU humanitarinio fakulteto anglų kalbos specialybės studentės Ieva ir Gabrielė.

Šis vizitas – tai pirmas Turkijos, Bulgarijos, Estijos pedagogams Lietuvoje. Kovo mėnesį Comenius projekto dalyviai susitiks Bulgarijoje ir gegužės mėnesį Vengrijoje. Džiaugiamės, kad turime galimybę keliauti, domėtis, pasisemti idėjų bei pasidalinti patirtimi su kolegomis gyvenančiais ir dirbančiais kitose šalyse.

Susitikimo akimirkos

VAIZDO KONFERENCIJA LIETUVA-BULGARIJA 
ŠIAULIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽIOGELIS“         

2012 m. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ prasidėjęs tarptautinis Comenius projektas „Neišmesk žaislų, perdirbk juos“ (angl. „Don‘t throw toy away, recycling with play“) tęsiasi. Iki galutinių projekto tikslų įgyvendinimo liko labai nedaug – projektas baigiasi šių metų birželio mėnesį, gal todėl susitikimas su partneriais, naujų žaislų sukūrimas, iškilusių idėjų įgyvendinimas yra labai vertinami įstaigos darbuotojų, ugdytinių bei jų tėvelių.

Per pusantrų metų šis projektas tapo neatskiriama kasdienio darbo dalimi. Kiekvienas renginys susijęs su projekto įgyvendinimu įnešdavo lengvą šurmulį įstaigoje. Visose grupėse atsidarydavo žaislų laboratorijos ir kūrybinės dirbtuvės, kuriose plušėdavo ugdytiniai su tėveliais, pedagogai, įstaigos darbuotojai. 

Šių metų sausis prasidėjo vaizdo konferencija su projekto partnere – Bulgarijos Respublika. Jaudulio buvo visiems: pedagogai nerimavo – ar viskas bus techniškai tvarkinga, ar viską spėsime laiku pasiruošti, o vaikai nekantravo – gamino Bulgarijos ir Lietuvos vėliavėles, darė Lietuvos Respublikos maketą, auklėtojų padedami gamino tautinius simbolius, mokėsi pagrindinių bulgariškų žodelių.

Po įtemptų pasiruošimo darbų 2014 m. sausio 28 dieną priešmokyklinio amžiaus grupių ugdytiniai bei projekto koordinatoriai direktorė Sigita Saviščevienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Žaromskienė, logopedė Jurgita Balčiūnaitė-Česnienė, judesio korekcijos mokytoja Jolanta Pažarauskienė susibūrė įstaigos svetainėje, kur ir vyko ilgai lauktas renginys. 

Vaizdo konferencijos tikslas ne tik pristatyti savo darželį, miestą, šalį, supažindinti su kultūriniais ir istoriniais simboliais, tautiniais drabužiais, bet ir pasidžiaugti nuveiktais darbais bei patirti susitikimo džiaugsmą. 

Susitikimą pradėjo lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktorė Sigita. Ji pasveikino partnerius iš Bulgarijos, pasidžiaugė netradiciniu susitikimu ir palinkėjo kuo daugiau sužinoti vieniems apie kitus, patirti džiugių emocijų ir gerai praleisti laiką. Vėliau konferencijos dalyviais tapo patys ugdytiniai, kurie bulgariškai sveikino kitos šalies vaikus, dainavo tradicinę darželio dainą. Padedant pedagogams vaikai pasakojo apie Šiaulius, Lietuvą: Kryžių kalną, Gedimino pilį, Klaipėdos uostą bei lietuvišką auksą – gintarą, rodė tautiniais rūbais papuoštas lėles. Nebuvo užmirštas ir krepšinio simbolis – kamuolys. 

Bulgarijos ugdytiniai su dideliu susidomėjimu stebėjo mūsų vaikų pristatymą, jie smalsavo: kokius žaidimus mes mėgstame žaisti, kokie žaislai patinka, ar Lietuvoje yra žiema ir t.t. Vėliau Bulgarijos Respublikos Veliko Turnovo miesto darželio „Sonya“ ugdytiniai su pedagoge Yonka Koleva pristatė savo miestą, šalį, tautinius simbolius.

Lopšelio-darželio „Žiogelis“ ugdytiniai nekantravo sužinoti ar Juodoji jūra juoda? Ar išlipus iš jos vaikai būna juodi? O gal jų darželyje nereikia miegoti pietų? Darželio „Sonya“ pedagogė Yonka šmaikštaudama atsakinėjo į mūsų vaikų užduotus klausimus ir kvietė aplankyti Bulgariją bei viską patiems pamatyti, pajausti, patirti… 

Vaizdo konferencijai einant į pabaigą norėjome ir mes, pedagogai, pasidalinti kūrybinėmis idėjomis, nuveiktais darbais projekto metu. Abi šalys pasikeitė pasakomis. Lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogai nusiuntė pasaką „Miegapelės Knarklės namelis“, o jie – „Mažas kiškio namelis“. Kitos vaizdo konferencijos metu susitarėme būti „architektais“, „statybininkais“ bei „dizaineriais“ ir projektuoti pelės, kiškio naujus namus iš sulūžusių, netinkamų žaidimams žaislų. 

Susitikimas nespėjo prailgti, vaikai nuolat šurmuliavo, vieni kitiems mojo savos gamybos vėliavėlėmis, džiaugėsi nekasdieniu bendravimu su kitos šalies vaikais. Smagu ir džiugu matyti iš ankstesnių susitikimų jau pažįstamus veidus. Atsisveikinome pažadėdami dar ne kartą pasimatyti… 

 

Svetainės vertimas

Naujienos

Atsitiktinė akimirka