Pranešėjų apsauga

Pranešėjų apsauga

rainbow

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria jį sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą, teises, pareigas, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su lopšeliu-darželiu sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar iki sutartiniai santykiai, taip pat kiti asmenys.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią formą Pranešimo apie pažeidimą forma pranešėjams ir siųsti el. paštu sldziogelis@darzelis.lt arba pristatyti į įstaigą.

Pranešime apie pažeidimą turi būti nurodyta:

1. Kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.

2. Sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės.

3. Vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys.

4. Jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Lopšelio-darželio direktoriaus paskirtas asmuo administruoja vidinį apie pažeidimus teikimo kanalą bei užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai:

LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

 

Svetainės vertimas

Naujienos

Atsitiktinė akimirka