Miesto projektai

ŠIAULIŲ MIESTO DAINŲ MIKRORAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ IR PEDAGOGŲ KONFERENCIJA “ŽAISDAMAS PAŽĮSTŲ LIETUVĄ”

Nuostatai

Dalyvio anketa


ŠIAULIŲ MIESTO DAINŲ MIKRORAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ IR VAIKŲ (MOKINIŲ), TĖVŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA “SNAIGĖ, KURI NESUTIRPO DELNE”

Nuostatai

Dalyvio anketa


Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis“ nuo 1997 metų priklauso Lietuvos Respublikos sveikatą stiprinančios mokyklos tinklui. O nuo 2012 metų lapkričio mėnesio įstaigos ugdymo programa „Sveikuoliai“ įvertinta puikiai, pratęsta sveikatą stiprinančios mokyklos veikla. Ekspertų įvertinimu: programa parengta tinkamai, daug dėmesio skiriama sveikatos sričiai, yra gera materialinė bazė, dirba puikūs specialistai, nuolat vyksta tobulinimosi mokymai.

Sveikatos stiprinimo programos „Sveikuoliai“ tikslai:

 1. Sveikatos ugdymosi sistemos tobulinimas įstaigoje, visapusiškai realizuojant ugdytinių ir jų šeimų poreikius.
 2. Darželio ir šeimos sąveikos, bendradarbiaujant sveikatos ugdymo srityje gerinimas, stiprinant sociokultūrinius ryšius su sveiką gyvenseną puoselėjančiomis institucijomis.
 3. Įstaigos bendruomenės tarpusavio santykių bei mikroklimato gerinimas.

 Atnaujinta sveikatos stiprinimo programa “Mes galim!” 2018-2022 m.m.


2016 metais įstaiga laimėjo aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektą „Žalioji sala“.

Projekto tikslas

Vaikų pažintinės ir patirtinės veiklos skatinimas natūralioje darželio aplinkoje, siekiant ugdyti ekologinės kultūros pradmenis ir vertybines nuostatas.

Uždaviniai

 • Sukurti iniciatyvinę tėvų darbinę komandą.
 • Įrengti įstaigos teritorijoje daržą vaikų tyriminei ir patirtinei veiklai.
 • Auginti ir prižiūrėti augalus.
 • Pasidžiaugti užaugintu derliumi.

Lopšelis-darželis “Žiogelis” dalyvauja miesto projekte “Sveiki darželiai”, kuris yra finansuojamas iš miesto bendruomenės sveikatos fondo. Yra vienuolikos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų koordinatorius.

 Projekto tikslas

 • Ikimokyklinio amžiaus ugdytinių ir suaugusiųjų bendruomenės sveikos gyvensenos formavimas.
 • Ieškoti naujų, netradicinių vaikų judėjimo, rekreacijos poreikiams bei mokėjimui mokytis būtinų sąlygų užtikrinimo įstaigoje ir už jos ribų.

Projekto uždaviniai     

 • Integruoti sveikatos ugdymo ir sveikos gyvensenos temas į bendrą ugdymo(si) procesą.
 • Analizuoti pedagogų ir vaikų sveikatos ugdymo ir sveikos gyvensenos klausimus bei vykdyti jų prevenciją.
 • Telkti bendruomenę bei šviesti jos narius saugios ir sveikos gyvensenos ugdymo klausimais.
 • Telkti įstaigų bendruomenes sveikatos stiprinimo programos tikslų įgyvendinimui.
 • Siekti aktyvaus bendruomenės šeimų dalyvavimo masiniuose renginiuose.

Šiaulių miesto švietimo įstaigų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektas „ŽINOTI +MOKĖTI+ NORĖTI = PADARYTI“

Pedagogai ieškodami naujų idėjų, veiklos formų nutarė įjungti šeimos narius į veiklą organizuojant viktoriną – disputą, siekiant skatinti aplinkosaugines iniciatyvas. Šeimos įtaka formuojant aplinkosauginę vaiko kultūrą yra labai didelė ir reikšminga, nes vaikai nuolat stebi ir mato, koks tėvų požiūris, santykis į gamtą ir aplinką. Šeimoms buvo skirtos įvairios užduotys, pateiktos gyvenimiškos situacijos apie gamtoje ir aplinkoje vykstančius reiškinius, jų priklausomybę, įtaką žmonių gyvenimui. Tuo pat metu patikrinome priešmokyklinukų aplinkosauginius praktinės veiklos įgūdžius ir šeimos narių įtaką vaiko aplinkosauginio ugdymo vertybinių nuostatų, įpročių formavimui. Renginio metu dalyvavo ne tik Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ priešmokyklinio amžiaus vaikai ir jų tėvai, bet ir Saulės pradinės mokyklos priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė ir jų tėveliai, kurie kartu tyrinėjo, eksperimentavo, ieškojo ir rado ne tik teisingus, bet ir humaniškus sprendimus aplinkosaugine tematika. Vyko konstruktyvus ugdymo įstaigų, šeimų bendravimas ir bendradarbiavimas.

1.2. Projekto tikslai ir uždaviniai:

Tikslas: Šeimų požiūrio į gamtą, aplinką formavimas siekiant glaudaus vaikų, tėvų ir darželio darbuotojų bendruomeniškumo jausmo ir supratimo.

Uždaviniai:

 1. Parengti priešmokyklinio amžiaus vaikams, jų tėveliams aplinkosauginės veiklos klausimyną.
 2. Suorganizuoti ugdytiniams ir jų šeimoms aplinkosauginę viktoriną, skirtą Žemės dienai.
 3. Pakviesti Saulės pradinės mokyklos priešmokyklinio amžiaus vaikus ir jų šeimas į viktoriną.
 4. Užfiksuoti vaizdajuostėje netradicinę aplinkosauginę priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų šeimų veiklą ir ją skleisti švietimo ugdymo institucijoms.

Projekto dalyviai.

Lopšelio-darželio „Žiogelis“ ir Saulės pradinės mokyklos 80 priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, 120 tėvų, 13 pedagogų.

Projekto vykdymo trukmė, vieta:

Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis“; 2015 metų 02-11 mėn.

Projekto tęstinumas:

1. Skleisime projekto gerąją darbo patirtį Šiaulių miesto ugdymo įstaigoms. Pateiksime projekto medžiagą įstaigos internetinėje svetainėje www.darzelis.lt ir www.ikimokyklinis.lt.

2. Tęsime projekto idėjas vaikų ugdymo procese. Dalį projekto renginių įtrauksime į įstaigos tradicinių renginių planą 2015 m.

 

Svetainės vertimas

Naujienos

Atsitiktinė akimirka