Paslaugos

Paslaugos

rainbow

Ugdymas

Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ kiekvienais mokslo metais ugdosi apie 240 smalsių, aktyvių, žingeidžių ir labai skirtingų vaikų nuo vienerių iki šešerių metų. Berniukai ir mergaitės, visai pabiručiai ir būsimi priešmokyklinukai, aktyvūs ir jautrūs, draugiški ir išdykę, drąsūs ir atsargūs… visi čia atranda savo gabumus, draugus ir džiugius vaikystės patyrimus.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ organizuojamas remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintu Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2015) bei įstaigos bendruomenės parengta ir nuolat atnaujinama ikimokyklinio ugdymosi programa „Augu sveikas“. Ugdymosi programoje akcentuojamas vertybinių nuostatų formavimas paremtas kontekstinio ugdymosi principais. Didesnis dėmesys skiriamas vaikų patirtiniam ugdymuisi, mokymosi motyvacijos didinimui, vaiko ir šeimos įtraukčiai į ugdymosi procesą ir jo planavimą.

Jau daugiau nei du dešimtmečius Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenė sėkmingai įgyvendina sveikatos stiprinimo ugdymosi kryptį. Įstaiga nuo 1999 metų priklauso Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklų. Todėl kiekvieno vaiko lankančio šią įstaigą gyvenimo patirtis praplečiama sveikos gyvensenos vertybinėmis nuostatomis, gebėjimais ir žiniomis pagal įstaigos bendruomenės kas penkerius metus rengiamą sveikatos stiprinimo programą „Mes galim!”, kurios kokybę ir įgyvendinimą vertina Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo koordinavimo biuras.

Mokslo metai lopšelyje-darželyje „Žiogelis” prasideda ir baigiasi vaikų pasiekimų vertinimu, kai pedagogai padedami ugdytinių tėvų ir pačių vaikų išsiaiškina, numato, kokių gebėjimų, patirčių, žinių stokoja kiekvienas vaikas, kokie gabumai ir talentai slypi jame. Tuomet atsižvelgiant į grupės vaikų savitumus – rengiamas kiekvienos grupės metinis ugdomosios veiklos planas, kuriame numatomos tematikos ir jų problematika, padėsiančios vaikams sėkmingai tobulėti bei siekti individualios ūgties patraukliais būdais. Remiantis metiniu ugdomosios veiklos planu, vaikų poreikiais ir šeimų lūkesčiais, grupių pedagogai rengia trumpalaikius ugdomosios veiklos planus, kuriuose detalizuoja ugdomąją veiklą bei vertina vaikų daromą pažangą. Nuolatinis vaikų pažangos stebėjimas, ugdymosi turinio pritaikymas vaiko poreikiams leidžia optimizuoti ugdymąsi, sudaryti sąlygas vaiko asmenybės tobulėjimui ir suteikia džiugių potyrių.

Vaikų ugdymosi kokybę, patrauklumą lemia Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ dirbančių specialistų įvairovė: judesio korekcijos ir meninio ugdymo mokytojai, logopedas, socialinis pedagogas, kineziterapeutas. Jų dėka vaikai turi galimybę sportuoti, dainuoti, lankyti korekcines laikysenos ir plokščiapėdystės mankštas, logopedines pratybas, dalyvauti kūrybiškose socialinio pedagogo inicijuotose veiklose.

Įstaigoje dirbantys pedagogai aktyvūs, iniciatyvūs, todėl kiekvienais metais vaikų ugdymąsi paįvairina įvairia projektine veikla. Tai ne tik grupių, įstaigos ar miesto projektai, tačiau ir respublikiniai bei tarptautiniai projektai, kurie skatina pedagogų mokymąsi, nuolatinį įstaigos veiklos tobulėjimą bei plečia vaikų akiratį naujomis, prasmingomis patirtimis.

Vargu ar būtų galima apie vaikų ugdymąsi kalbėti nepaminint švenčių, renginių, akcijų, spektaklių, varžybų, turnyrų…, kurių margaspalvė karuselė visus mokslo metus skrieja „Žiogelyje“. Čia ir klounai, ir meškiukai, Nežiniukai, pagrandukai…

Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ kiekvienais mokslo metais ugdosi apie 240 smalsių, aktyvių, žingeidžių ir labai skirtingų vaikų nuo vienerių iki šešerių metų. Berniukai ir mergaitės, visai pabiručiai ir būsimi priešmokyklinukai, aktyvūs ir jautrūs, draugiški ir išdykę, drąsūs ir atsargūs… visi čia atranda savo gabumus, draugus ir džiugius vaikystės patyrimus.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ organizuojamas remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintu Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2015) bei įstaigos bendruomenės parengta ir nuolat atnaujinama ikimokyklinio ugdymosi programa „Augu sveikas“. Ugdymosi programoje akcentuojamas vertybinių nuostatų formavimas paremtas kontekstinio ugdymosi principais. Didesnis dėmesys skiriamas vaikų patirtiniam ugdymuisi, mokymosi motyvacijos didinimui, vaiko ir šeimos įtraukčiai į ugdymosi procesą ir jo planavimą.

Jau daugiau nei du dešimtmečius Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenė sėkmingai įgyvendina sveikatos stiprinimo ugdymosi kryptį. Įstaiga nuo 1999 metų priklauso Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklų. Todėl kiekvieno vaiko lankančio šią įstaigą gyvenimo patirtis praplečiama sveikos gyvensenos vertybinėmis nuostatomis, gebėjimais ir žiniomis pagal įstaigos bendruomenės kas penkerius metus rengiamą sveikatos stiprinimo programą „Mes galim!”, kurios kokybę ir įgyvendinimą vertina Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo koordinavimo biuras.

Mokslo metai lopšelyje-darželyje „Žiogelis” prasideda ir baigiasi vaikų pasiekimų vertinimu, kai pedagogai padedami ugdytinių tėvų ir pačių vaikų išsiaiškina, numato, kokių gebėjimų, patirčių, žinių stokoja kiekvienas vaikas, kokie gabumai ir talentai slypi jame. Tuomet atsižvelgiant į grupės vaikų savitumus – rengiamas kiekvienos grupės metinis ugdomosios veiklos planas, kuriame numatomos tematikos ir jų problematika, padėsiančios vaikams sėkmingai tobulėti bei siekti individualios ūgties patraukliais būdais. Remiantis metiniu ugdomosios veiklos planu, vaikų poreikiais ir šeimų lūkesčiais, grupių pedagogai rengia trumpalaikius ugdomosios veiklos planus, kuriuose detalizuoja ugdomąją veiklą bei vertina vaikų daromą pažangą. Nuolatinis vaikų pažangos stebėjimas, ugdymosi turinio pritaikymas vaiko poreikiams leidžia optimizuoti ugdymąsi, sudaryti sąlygas vaiko asmenybės tobulėjimui ir suteikia džiugių potyrių.

Vaikų ugdymosi kokybę, patrauklumą lemia Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ dirbančių specialistų įvairovė: judesio korekcijos ir meninio ugdymo mokytojai, logopedas, socialinis pedagogas, kineziterapeutas. Jų dėka vaikai turi galimybę sportuoti, dainuoti, lankyti korekcines laikysenos ir plokščiapėdystės mankštas, logopedines pratybas, dalyvauti kūrybiškose socialinio pedagogo inicijuotose veiklose.

Įstaigoje dirbantys pedagogai aktyvūs, iniciatyvūs, todėl kiekvienais metais vaikų ugdymąsi paįvairina įvairia projektine veikla. Tai ne tik grupių, įstaigos ar miesto projektai, tačiau ir respublikiniai bei tarptautiniai projektai, kurie skatina pedagogų mokymąsi, nuolatinį įstaigos veiklos tobulėjimą bei plečia vaikų akiratį naujomis, prasmingomis patirtimis.

 

2018-2022 m. sveikatos stiprinimo programa “Mes galim!”

2018 m. ikimokyklinio ugdymosi programa “Augu sveikas”

2017 m. ikimokyklinio ugdymo(si) programos “Augu sveikas” projektas

2012 m. ikimokyklinio ugdymo(si) programa “Augu sveikas”

 

Svetainės vertimas

Naujienos

Atsitiktinė akimirka