Teisė informacija

Teisė informacija

rainbow

Teisės aktai

Nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ugdymą:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

HIGIENOS NORMA HN 75:2016

UGDYMOSI ŠEIMOJE ĮGYVENDINIMO APRAŠAS

VAIKO GEROVĖS VALSTYBĖS POLITIKOS KONCEPCIJA

NUOTOLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ugdymą:

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠVIETIMO ĮSTAIGĄ TVARKOS APRAŠAS

ŠVIETIMO PAGALBOS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS

Šiaulių lopšelio-darželio „ŽIOGELIS” tvarkų aprašai:

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“ NUOSTATAI

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA

ĮSAKYMAS DĖL SMURTO IR PRIEKABIAVIMO POLITIKOS ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO

ELEKTRONINIO DIENYNO NUOSTATAI

MAITINIMO ORGANIZAVIMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE “ŽIOGELIS” TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

UGDYTINIŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, SAVIRŪPOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKYMO LĖŠŲ UGDYTINIŲ PAŽINTINEI VEIKLAI IR PROFESINIAM ORIENTAVIMUI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

PEDAGOGŲ IR PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠVIETIMO PAGALBOS VAIKUI TEIKIMO IR VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGENTIEMS UGDYTINAMS TVARKOS APRAŠAS

DECENTRALIZUOTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO IR VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS IR KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

DARBUOTOJŲ MENTORYSTĖS TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

Svetainės vertimas

Naujienos

Atsitiktinė akimirka