Projektai

rainbow

 

PELĖDŽIUKŲ GRUPĖ

Projekto tema: "Pats valysiu batelius ir tvarkysiu rūbelius"

TikslasNetradicinių ugdymo galimybių plėtimas, užtikrinant gerą ir efektyvų laiką kartu.

Uždaviniai:

 • formuoti įprotį plautis rankas prieš valgį, po veiklos;
 • atsisakyti sauskelnių;
 • ugdyti savarankiškumą, savitvarką, savitarną;
 • įrodyti tinkamos aprangos, asmens higienos ir sveikatos ryšį;
 • tobulinti smulkiosios motorikos gebėjimus.

Laukiami rezultatai:

 • elementarių higienos įgūdžių įgijimas: gebės plautis rankas, pasiprašyti ir sėdėti ant puodelio, nusivalyti burnytę po valgio, naudotis stalo įrankiais;
 • savarankiškesni vaikai, mokantys apsirengti/nusirengti, apsiauti/nusiauti, susitvarkyti savo batukus bei aprangą;
 • didesnis savitvarkos, savitarnos poreikis;
 • elementarių žinių apie sveikatą įsisąvinimas;
 • elementaraus estetinio grožio suvokimas.

 

EŽIUKŲ GRUPĖ

Projekto tema: "Seku seku pasaką"

Tikslas: Netradicinių ugdymo galimybių plėtimas, užtikrinant gerą ir efektyvų laiką kartu.

Uždaviniai:

 • užtikrinti gerą ir efektyvų laiką kartu;
 • tobulinti asmens vidinį pasaulį, gilinti žinias apie gyvenimo dėsningumus;
 • mokyti socialinių vaidmenų, bendravimo dėsnių;
 • turtinti žodyną, lavinti kalbą.

Laukiami rezultatai:

 • įgis tarpusavio pasitikėjimą ir artumą tarp vaiko - tėvų ir pedagogų;
 • formuosis rūpestingas, globos ir atsakomybės jausmas viskam, kas mus supa: žmonės, gyvūnai, gamta, daiktai;
 • išmoks bendravimo taisyklių, įsisąmonins šeimos vaidmenis ir reikšmę;
 • vaikas išgirs naujus žodžius, sužinos, kur juos taikyti, kur vartoti.

ANČIUKŲ GRUPĖ

Projekto tema: "Šokis su teptukais ant spalvoto debesėlio"

Tikslai:

 • supažindinti vaikus su įvairiais vizualinės raiškos būdais, metodais, supažindinti su įvairiomis priemonėmis;
 • lavinti sakytinę kalbą bei smulkiąją motoriką;
 • ugdyti kūrybiškumą.

Uždaviniai:

 • plėtoti ugdytinių suvokimą apie vizualinės raiškos priemonių įvairovę;
 • skatinti ir plėtoti ugdytinių saviraišką;
 • skatinti vaikų veiklumą ir kūrybiškumą;
 • ugdyti vaikų estetinį suvokimą.

Laukiami rezultatai:

 • išlavėjusi sakytinė kalba;
 • vaikai taps kūrybiškesni, bei kruopštesni;
 • išsiugdys estetinį suvokimą;
 • teigiamos emocijos, pasisekimo jausmas.

BORUŽIUKŲ GRUPĖ

Projekto tema: "Siuva, mezga, pina mūsų darbščios rankos"

Tikslas: Kūrybiškumo ugdymas per rankdarbius.

Uždaviniai:

 • supažindinti su siuvimo, mezgimo technika ir saugiai dirbti su įrankiais;
 • supažindinti su audinių įvairove;
 • įtraukti tėvelius į projektą;
 • gyvenimo įgūdžių ugdymas.

Laukiami rezultatai:

 • išlavės smulkioji motorika;
 • gebės atlikti paprastus darbus: susilankstyti drabužėlius, įsisiūti sagą, užsiūti skylutę;
 • mokės megzti, siuvinėti;
 • vaikai taps kūrybiškesni ir gebės darbeliuose panaudoti atraižas, karoliukus ir kitas detales.

 VARLIUKŲ GRUPĖ

Projekto tema: "Mes mažieji šnekoriai"

Tikslas: plėtoti vaikų sakytinės kalbos gebėjimus, suteikiant galimybes atsiskleisti jų kūrybinėms iniciatyvoms, gebėti drąsiai diskutuoti, išgirsti ir išklausyti kito nuomonę.

Laukiami rezultatai:

 • vaikai pajaus bendravimo ir nevaržomos kūrybos malonumą;
 • gebės savarankiškai kurti trumpus vaidinimo siužetus, pasakojimus;
 • mokės išklausyti kalbantįjį;
 • vaikų tėvai ir logopedas prisijungs prie vaikų sakytinės kalbos gerinimo.

ŽIRNIUKŲ GRUPĖ

Projekto tema: "Spalvotų kibirėlių istorijos"

Tikslas: ankstyvojo amžiaus vaikų supažindinimas su spalvomis, jų atskirimas ir įvardijimas.

Uždaviniai:

 • supažindinti ankstyvojo amžiaus vaikus su pagrindinėmis spalvomis (geltona, raudona, žalia, mėlyna ir balta);
 • tirti aplinkos objektus, kuriems būdinga tam tikra spalva, ieškoti nurodytos spalvos gamtoje ir artimiausioje aplinkoje;
 • skatinti vaikų šnekamąją kalbą;
 • patirti kūrybos džiaugsmą žaidžiant ir eksperimentuojant su spalvomis.

Laukiami rezultatai:

 • Tikimės, kad projektas „Spalvotų kibirėlių istorijos“padės ugdytiniams susipažinti su pagrindinėmis spalvomis, jas sieti su aplinkos daiktais bei jas įvardinti. Turtės vaikų žodynas, aktyvės vaikų šnekamoji kalba. Į projektą aktyviai įsitrauks tėvai, kurių pagalba ugdymas vyks per patirtinį ugdymą, eksperimentuojant, tyrinėjant.

BITUČIŲ GRUPĖ

Projekto tema: Respublikinis projektas "Žaisdami mokomės"

Tikslas: Vaikų erdvės ir laiko suvokimo lavinimas ir smulkiosios motorikos judesių tobulinimas.

Uždaviniai:

 • plėsti laiko ir erdvės sąvokas;
 • lavinti smulkiąją motoriką bei vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus).

 Laukiami rezultatai:

 • plėsis ir tikslės regimieji ir erdvės suvokimo vaizdiniai, orientuosis lape;
 • lavės smulkioji motorika, tobulės riešo, pirštų judesiai;
 • lavės vaikų foneminė klausa; vaikai gebės drąsiai reikšti savo mintis, nebijos klysti, eksperimentuoti;
 • formuosis vizualinis atpažinimas, skyrimas.

Projekto tema: Tarptautinė prevencinė programa „Zipio draugai“

 

Tikslas: Padėti vaikams pažinti ir suprasti savo ir kitų jausmus bei išsiugdyti elgesio, emocinių ir socialinių sunkumų įveikimo
gebėjimus, siekiant vaikų ir jaunimo emocinės ir psichikos sveikatos gerovės.

Uždaviniai:

 • padėti vaikams atpažinti ir suprasti savo ir kitų jausmus ir elgesį ir apie juos kalbėti;
 • mokyti vaikus įveikti kasdienius sunkumus;
 • išreikšti savo jausmus sau bei kitiems priimtinais būdais ir taip pasijusti geriau.

 Laukiami rezultatai:

 • tikėtina, kad vaikas, kuris gerai jaučiasi, gebės pats įveikti kritines situacijas;
 • labiau pasitikės savimi, bus draugiškesnis aplinkiniams, atsparesnis neigiamiems aplinkos poveikiams;
 • vaikai gebės padėti ne tik sau, bet ir kitiems, kurie turi sunkumų;
 • drauge ieškos išeičių, kurios padeda spręsti kasdienius vaikų nesutarimus, konfliktus, erzinimąsi, kritinę situaciją neįskaudinant kitų.

DRUGELIŲ GRUPĖ

Projekto tema: ,,Mažais žingsneliais į knygos pasaulį"

Tikslas vaikų supažindinimas su įvairia literatūra bei kalbinių ir rašytinių gebėjimų ugdymas.

Uždaviniai:

 • lavinti vaikų kalbą, turtinant žodyną, stengiantis kalbėti taisyklingai, rišliai;
 • ieškoti įvairių būdų, kurie aktyvintų vaikus domėtis knyga;
 • skatinti domėtis rašymu, raidžių bei žodžių rašinėjimu; įvairių simbolių braižymu ir piešimu;
 • siekti glaudaus, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo santykyje tėvai - pedagogai.

 Laukiami rezultatai:

 • lavės vaikų kalba;
 • žinos daugiau tautosakos ir grožinės literatūros kūrinių;
 • gebės kopijuoti žodžius, įvairius simbolius;
 • bandys jungti kelis garsus ar net žodius.

 KIŠKUČIŲ GRUPĖ

Projekto tema: "Aš gyvenu Šiauliuose"

Tikslas: Gimtojo miesto atradimas, pažinimas, skatinimas domėtis jo istorija, dabartimi.

Uždaviniai:

 • gilinti, turtinti, praplėsti vaikų žinias apie gimtą miestą;
 • ugdyti vaikų įgūdžius, reikalingus sveikam kasdieniam gyvenimui.

Laukiami rezultatai:

 • Vaikai praplės žinias apie savo gimtą miestą. Tobulės kasdieninio gyvenimo ir socioemociniai įgūdžiai (bendravimas su bendraamžiais, elgesys viešajame transporte, gebėjimas susitarti, gebėjimas susirasti draugų).

 SAULUČIŲ IR ŽVIRBLIUKŲ GRUPĖS

Projekto tema: "Ką gali mūsų piršteliai"

Tikslas: Vaikų smulkiosios motorikos lavinimas ir skatinimas kalbėti, šnekėti, kurti.

Uždaviniai:

 • mokyti smulkiosios motorikos lavinimo pratimų ir žaidimų;
 • lavinti kalbą, pažinimo procesus, dėmesį, atmintį, turtinti žodyną;
 • lavinti vizualinę motorinę (akių ir rankų) kontrolę, rankų koordinaciją, jėgą.

Laukiami rezultatai:

 • išmoks smulkiosios motorikos lavinimo pratimų ir žaidimų;
 • formuosis žodžių garsinės analizės pradmenys, praturtės vaikų žodynas;
 • išsiugdys gebėjimą klausytis, pažinti, atsiminti ir pajusti kalbos ritmą.

 NYKŠTUKŲ GRUPĖ

Projekto tema: "Mano darželis - koks jis?"

Tikslas: ugdytinių supažindinimas su darželio bendruomene, šalia įstaigos esančiais objektais.

Uždaviniai:

 • suteikti žinių apie artimiausią aplinką; 
 • supažindinti ir stengsis laikytis savisaugos taisyklių;
 • pritraukti tėvus prie vykdomo grupės projekto; 
 • patirti teigiamas emocijas. 

Laukiami rezultatai:

 • Vaikai įgys patirties apie artimiausią aplinką, susipažins su darželio bendruomene. Stengsis laikytis savisaugos taisyklių už darželio teritorijos. Tėvai prisidės prie projekto pažintinių ekskursijų metu.

 

Naujienos

 
 
 

Prisijungimas