Paslaugos

kids read

 

Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ kiekvienais mokslo metais ugdosi apie 250 smalsių, aktyvių, žingeidžių ir labai skirtingų vaikų nuo vienerių iki septynerių metų. Berniukai ir mergaitės, visai pabiručiai ir būsimi pirmokai, aktyvūs ir jautrūs, draugiški ir išdykę, drąsūs ir atsargūs... visi čia atranda savo gabumus, draugus ir džiugius vaikystės patyrimus.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ organizuojamas remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintu Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2015) bei įstaigos bendruomenės parengta ir nuolat atnaujinama ikimokyklinio ugdymo programa „Augu sveikas“.

Priešmokyklinukai mokyklai rengiasi pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programą (2014).

Jau beveik du dešimtmečius Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenė sėkmingai įgyvendina sveikatos stiprinimo ir saugojimo ugdymosi kryptį. Įstaiga, nuo 1999 metų priklauso Lietuvos Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui. Todėl kiekvieno vaiko lankančio šią įstaigą gyvenimo patirtis praplečiama sveikos gyvensenos vertybinėmis nuostatomis, gebėjimais ir žiniomis pagal įstaigos bendruomenės kas penkerius metus rengiamą sveikatos stiprinimo ir saugojimo programą „Sveikuoliai“, kurios kokybę ir įgyvendinimą vertina Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo koordinavimo biuras.

Mokslo metai lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ prasideda ir baigiasi vaikų pasiekimų vertinimu, kai pedagogai padedami ugdytinių tėvų ir pačių vaikų išsiaiškina, numato, kokių gebėjimų, patirčių, žinių stokoja kiekvienas vaikas, kokie gabumai ir talentai slypi jame. Tuomet atsižvelgiant į grupės vaikų savitumus – rengiamas individualus kiekvienos grupės metinis ugdomosios veiklos planas, kuriame numatomos veiklos padėsiančios vaikams sėkmingai tobulėti bei siekti individualios ūgties patraukliais ir priimtinais būdais. Remiantis metiniu ugdomosios veiklos planu, vaikų poreikiais ir šeimų lūkesčiais, grupių pedagogai rengia savaitinius ugdomosios veiklos planus, kuriuose detalizuoja ugdomąją veiklą bei vertina vaikų daromą pažangą. Nuolatinis vaikų pažangos stebėjimas, ugdymosi turinio personalizavimas ir pritaikymas kiekvieno vaiko poreikiams leidžia optimizuoti ugdymąsi, sudaryti sąlygas vaiko asmenybės tobulėjimui ir suteikia mažiesiems džiugių potyrių.

Vaikų ugdymosi kokybę, patrauklumą lemia Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ dirbančių specialistų įvairovė: judesio korekcijos ir meninio ugdymo mokytojai, logopedas, socialinis pedagogas, kineziterapeutas, plaukimo instruktorius. Jų dėka vaikai turi galimybę sportuoti, dainuoti, lankyti korekcines laikysenos bei plokščiapėdystės mankštas, logopedines pratybas, baseiną, dalyvauti įdomiose socialinio pedagogo inicijuotose veiklose. O jei visa tai vyksta spalvingose, vaikams pritaikytose edukacinėse erdvėse!?

Įstaigoje dirbantys pedagogai aktyvūs, iniciatyvūs todėl kiekvienais metais vaikų ugdymąsi paįvairina įvairia ilgalaike projektine veikla. Tai ne tik grupių, įstaigos ar miesto projektai, tačiau ir respublikiniai bei tarptautiniai projektai, kurie skatina pedagogų mokymąsi, nuolatinį įstaigos veiklos tobulėjimą bei plečia vaikų akiratį naujomis, prasmingomis patirtimis.

Vargu ar būtų galima apie vaikų ugdymąsi kalbėti nepaminint švenčių, renginių, akcijų, spektaklių, varžybų, turnyrų, kurių margaspalvė karuselė visus mokslo metus skrieja „Žiogelyje“. Čia ir klounai, ir meškiukai, Nežiniukai, pagrandukai... Ateik, patirk, atrask!

Rekomenduojame susipažinti:

 b_1044_1497_16777215_00_images_ikimok_aprasas1.jpg

https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf

 

 b_460_320_16777215_00_images_priesmokyklnio_programa.jpg

 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Prie%C5%A1mokyklinio%20ugdymo%20bendroji%20programa(3).pdf

2012 m. ikimokyklinio ugdymo(si) programa "Augu sveikas".

2017 m. ikimokyklinio ugdymo(si) programos "Augu sveikas" projektas. 

 

 

Naujienos

 
 

Prisijungimas